Detta är problemet

Östersjön tar emot utsläpp från 85 miljoner människors industrier, jordbruk och avlopp. Utsläppen från alla de som lever och verkar i regionen påverkar innanhavet Östersjön och dess känsliga ekosystem. Östersjön är ett mycket känsligt ekosystem. I kombination med den stora belastningen som de 9 omringande länderna medför har Östersjön blivit ett av världens mest förorenade hav.

Det som släpps ut i Östersjön stannar där

Att Östersjön är så känslig beror på flera faktorer:

ÖSTERSJÖN HAR EN MYCKET LÅNG OMSÄTTNINGSHASTIGHET

Mötet mellan det salta Västerhavet och vattnet från älvar och floder ger ett bräckt och skiktat vatten med tydliga gränsskikt för salthalt och temperatur. Det gör att vattnets omsättningshastighet blir mycket lång. Mer än 30 år.

ÖSTERSJÖN ÄR ETT MYCKET GRUNT HAV

Medeldjupet är bara 55 m mot exempelvis Medelhavets medeldjup på 1500 m.

KRAFTIGA ALGBLOMNINGAR

Kväve och fosfor som läcker ut i naturen hamnar så småningom i Östersjön och kan orsaka kraftiga algblomningar, Det är inte bara ett obehagligt sommarfenomen för semesterfirare och husdjur. Algblomningen kan också leda till syrefattiga eller syrefria bottnar där de bottenlevande organismerna dör. De syrefria bottnarna upptar nu en yta större än Danmark och flera fiskbestånd är också hotade.

Blir det bättre eller sämre?

Det finns både positiva och negativa signaler. Många punktutsläpp har åtgärdats genom effektiva reningsverk runt hela Östersjön, vilket bidragit till minskade utsläpp av kväve och fosfor. Nu är utsläppen som leder till övergödning mer diffusa och kräver andra typer av åtgärder för att komma till rätta med. Kustnära vatten har blivit renare men man ser ingen förbättring på större havsdjup och de döda syrefria bottnarna växer fortfarande. Dessvärre har det på senare år tillkommit nya problem för Östersjön med ansamling av nya problematiska ämnen som exempelvis mikroplaster och läkemedelsrester.

“Kustnära vatten har blivit renare men man ser ingen förbättring på större havsdjup och de döda syrefria bottnarna växer fortfarande.”

Stiftelsen Hållbara Hav samarbetar med Stockholms Universitets Östersjöcentrum. Vill du gå på djupet och lära dig mer om tillståndet för Östersjön, så ladda ner bifogade fil som på ett lättillgängligt sätt beskriver den allvarliga situationen, hur allt hänger ihop men också hur åtgärder leder till positiva resultat.

Ge en gåva för 
kommande generationer

Ge en gåva